Home Lokaal nieuwsLeuven HART BOVEN HARD LEUVEN – werkgroep ZORG OM ZORG ACTIESPOREN en BELEIDSVOORSTELLEN per beleidsdomein

HART BOVEN HARD LEUVEN – werkgroep ZORG OM ZORG ACTIESPOREN en BELEIDSVOORSTELLEN per beleidsdomein

door hbh_leuven

 

HART BOVEN HARD LEUVEN – werkgroep ZORG OM ZORG  

ACTIESPOREN en BELEIDSVOORSTELLEN per beleidsdomein

 

Resultaat van twee burgerplatformen  op 10 juni 2017 en 3 februari 2018

NAAR ZINGEVENDE EN VERBINDENDE ZORGPRAKTIJKEN

 

OUDERENZORG

 

Actievoorstellen ouderenzorg 10 juni 2017

Samenvatting:

 • Hulpverlener: verbetering van de arbeidsomstandigheden van de hulpverleners: preventie burn-out , permanente vorming en intervisie – meer personeel op alle niveaus – ombudsdienst kwaliteitsvolle zorg…
 • Hulpvrager: sfeer van verbondenheid en waardig leven vd ouderen: vertrekken vanuit noden vd ouderen zelf, betrokkenheid familie en mantelzorg in rvt, tussenvorm tussen thuiszorg en opname home of ziekenhuis, permanente vorming voor mantelzorgers

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

 • Kleinschalige woonvormen ingebed in de buurt
 • Geen fiscale afstraffing voor ouderen die gaan samenwonen
 • Opletten voor te veel privatisering van de zorg (bv pps) – meer initiatief van de overheid – geen winst maken op kap van de zorg
 • Meer lokale dienstencentra tegen eenzaamheid en ontlasting van de mantelzorger
 • Mobiliteitsondersteuning van de ouderen
 • Zorgzame buurten
 • Voldoende aandacht en geld voor preventie is besparend (bv valpreventie, woningen aanpassen)
 • Vermenselijking van de zorg:
  • Meer respect, aandacht en persoonlijke benadering van de zorgvrager
  • Meer tijd, werkbaar werk en waardering voor de zorgverstrekker
 • Nood aan andere budgetprioriteiten van de regering: zorg ipv bewapening

 

 

JEUGDZORG

 

Prioritaire acties jeugdzorg  10 juni 2017

Samenvatting:

 • Hulpverlener: grotere inbreng en betrokkenheid directe omgeving, vrijwilligers, voor snellere, tijdelijke hulp en contacten over grenzen vd instellingen heen
 • Hulpvrager: groeigericht werken vanuit opportuniteiten van de jongeren zelf, dialoog om echt contact mogelijk te maken, continuïteit van de projecten, werken op maat en participatie van de cliënt

Beleidsvoorstellen

 • zorg is een fundamenteel basisrecht: armoedebestrijding werkt preventief naar allerlei latere problemen van en met jongeren
 • Een vast en duurzaam professioneel aanspreekpunt en vertrouwenspersoon
 • ‘integrale jeugdzorg: integreren van het versnipperde zorgaanbod én integraliteit mbt de zorgvrager (holistische benadering)
 • Vermaatschappelijking van de jeugdzorg:
  • dicht aansluiten bij het eigen sociale weefsel via open huizen met een inloopfunctie. Niet enkel aparte voorzieningen maar inloopfunctie voor jongeren in elk sociaal huis
  • burgerinitiatieven betrekken
  • mobiele teams: hoe de persoon inbedden in de eigen omgeving – werk maken van netwerking en eigen vangnet

 

ZORG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

 

Prioritaire  acties zorg voor personen met een beperking 10 juni 2017

Samenvatting:

Beleid: de persoon met een beperking als norm voor verkeersbeleid, huisvestingsbeleid, arbeid… (beleidstoets + richtlijnen overheid)

Hulpvrager: focus op kwaliteiten en mogelijkheden, ondersteuning op maat van wat persoon zelf nodig acht, meer begrip en respect, grotere transparantie zorgaanbod

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

mbt de gebruikers:

 • toegankelijke informatie in een begrijpelijke taal voor gebruikers
 • voldoende middelen en instrumenten om de zorg in eigen handen te nemen
 • ondersteun gebruikersinitiatieven met financiële tegemoetkoming (lotgenotenwerking): basisbedrag om zich te versterken, vrijwilligers te ondersteunen en waarderen
 • nood aan tussentijdse evaluatie voor de nieuwe regelgeving over persoonsvolgende financiering (te snelle invoering en nood aan eerlijke communicatie)
 • nood aan 1 veralgemenend instrument voor zorgzwaarte-inschaling dat gehandhaafd wordt

mbt de zorgvoorzieningen:

 • zorggarantie voor iedereen – op maat – een flexibel aanpasbaar systeem
 • recht op wonen en privacy – een vast contract voor de kamer
 • voldoende garantie van kwaliteit en controle op niet-vergunde bijstandsorganisaties
 • 70 euro per uur voor bijstand is te veel
 • Geen afbouw van solidariteitsprincipe door individualisering
 • Draaiboek van nieuwe initiatieven met goede praktijkvoorbeelden
 • Nood aan 1 domein overschrijdend loket voor informatie (1 toegangspoort zoals bij jeugdjustitie)

  

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

 

Prioritaire acties  geestelijke gezondheidszorg  10 juni 2017

Samenvatting:

 • Hulpverlener en mantelzorger: een holitische en multidisciplinaire benadering, preventie burnout door oprichting zelfhulpgroep of aanspreekpunt + voldoende personeel, alternatieven voor prestatiegerichte geneeskunde, kwaliteitsmeting als middel ipv doel
 • Hulpvrager: preventie opname geestelijke gezondheidszorg door buurtgerichte projecten met zorg dichtbij huis of zorg aan huis, drempelverlaging inspraak van de cliënt als ervaringsdeskundige

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

1 welzijnscentrum met 1 loket voor alle zorgvoorzieningen:

 • georganiseerd vanuit OCMW en sociale organisaties
 • kerntaak: vorming, ontmoeting, zorg, werkvormen, mantelzorg, doorverwijzing…
 • hoofddoel: de maatschappij sterker maken – ontmoetingsplaats
 • aanmelding (eerstelijnszones) en samenwerking tussen specialismen
 • van medische prestatieverloning naar dossierverloning per patiënt (context-project-samenwerking)
 • voorbeeld: netwerk PS 107
 • zekerheid van zorg in de tijd – continuïteit aanspreekpersoon

 

GEZONDHEIDSZORG

 

Geen overleg over prioritaire acties 10 juni 2017

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

 • Toepassen van het concept ‘positieve gezondheid’ met aandacht voor: lichaamsfunctie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren, zingeving, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren
 • Toegankelijke gezondheidszorg en zorg op maat voor iedereen
 • Communicatie over de zorgverlening transparant maken, kan via één aanspreekpunt om zo de drempel naar zorg te verlagen.
 • Effectief ondersteunen van de eerstelijnszones en de lokale samenwerkingsverbanden (vb. via ondersteunende begeleiding)
 • Wijkgezondheidscentra (forfaitaire gezondheidszorg) als multi-disciplinaire zorgverlening

effectief stimuleren

 • Zorg voor de zorgverleners voorzien (tegen huidige werkdruk)
 • Aanpak met zelfsturende netwerken zoals Eigen-Kracht conferentie-model onderzoeken voor implementatie
 • De informele zorgverleners (vrijwilligers) voldoende kansen en financiële ondersteuning geven. Daarvoor structureel mogelijkheden creëren, bv.  recht op uitkering mutualiteit behouden als je VW-werk (in de zorg) of mantelzorg opneemt, ipv mensen te sturen richten betaald werk, of te schorsen.
 • Bij de financiering van de zorg blijft de focus op de prestatiegeneeskunde liggen (t.o.v. de forfaitaire geneeskunde): daar moet een omslag komen.
 • Kwaliteit primeert (kwaliteitslabel): minder financiële maar kwaliteitsvolle betekenis van efficiëntie

 

LOKAAL SOCIAAL BELEID

 

Prioritaire  acties gemeenschaps- en welzijnsdiensten 10 juni 2017

Samenvatting:

 • Hulpverlener: werken aan een samenwerkingsverband in zorgsector Leuven: regionale spreektafel op initiatief stad, zorgcoöperatie los van bestaande beleidsstructuren
 • Hulpvrager: nadenken over wat een zorgzame samenleving inhoudt op vlak  van werk, wonen, kinderopvang…

Beleidsvoorstellen 3 februari 2018

Zorgzame samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg

 • Ook de bedrijfswereld heeft een maatschappelijke taak te vervullen: vermaatschappelijking is niet alleen de verantwoordelijkheid van de burgers maar ook van de commerciële sector zoals bouwfirma’s en bedrijven (zie 10 juni)
 • De overheid kan via regelgeving, toezicht en subsidiëringsprincipes het marktprincipe bijsturen (bv sociale huurkantoren bieden huizen aan tegen betaalbare huurprijzen ipv de huurmarkt over te laten aan projectontwikkelaars en immokantoren)[1]
 • Het lokaal bestuur heeft de taak om te faciliteren door mensen te informeren over vrijwilligersinitiatieven en netwerking te organiseren tussen burgers, zorgsector, sociale economie en bedrijfswereld
 • Meer autonomie en betrokkenheid van zorgactoren zelf bij het nemen van beslissingen omtrent de eigen zorgnoden – minder bureaucratie
 • Echte realisatie van inclusie en afschaffing van discriminatie op alle vlakken en in alle domeinen

 

Realisatie van grondrechten voor iedereen – hoe kunnen we mensen die onderbeschermd zijn meer betrekken bij het zorgaanbod?

 • Grondrechten zijn onvoorwaardelijk: afschaffen van allerlei voorwaarden (individuele schuldmodel) om in aanmerking te komen voor zorg[2]
 • Het middenveld als betrokken partner opnemen in het nieuwe decreet en actief betrekken in vormgeving en realisatie van het nieuwe decreet
 • De zorg kan naar de mensen zelf toestappen en outreachend werken: (cfr straathoekwerk voor hangjongeren)
  • Zitdagen in buurthuizen om zorgnoden te inventariseren en behandelen
  • Sociale werkers van het OCMW zijn actieve partner van de buurthuizen
  • Ervaringsdeskundigen inschakelen
  • Organisatie van dialoogtafels in elk buurthuis
  • Scholen, rusthuis, lokaal dienstencentrum: lokaal (buiten de kantooruren) openstellen als buurthuis in kleine gemeenten
 • Bereikbaar openbaar vervoer: basismobiliteit als grondrecht

 

Organisatie van de zorg (algemeen)

 • Eén laagdrempelig zorgloket met breed onthaal voor iedereen:
 • Regie in handen van de zorgvrager zelf ipv telkens wisselende zorgorganisaties en specialisaties
 • Permanente trajectbegeleiding door centrale vertrouwenspersoon (effectieve betekenis van ‘integraal’ zie jeugdzorg)

 

Kwaliteitsmeting van de zorg (algemeen)

 • Verruiming van de betekenis van ‘effectiviteit’ en ‘efficiëntie’ van kwantiteit naar meer kwaliteit – van financiële invulling naar meer kwaliteitsvolle zorg
 • Ook kwaliteitsindicatoren opleggen aan de overheid zelf om haar efficiëntie en effectiviteit te kunnen meten
 • Meer continuïteit in zorgprojecten om zorgaanbod op lange termijn te bestendigen (bv spijbelproject)

 

 

[1] Ingekomen opmerking achteraf: de aandacht voor de individuele rechten en de solidariteitsprincipes van ons sociaal systeem niet laten schaden door commercialisering en vermarkting.  Zorg is geen koopwaar, mag geen winstbron zijn voor rijken.

[2] Aanvullend bij voetnoot 1 – vermarkte zorg is geen onvoorwaardelijke zorg!

Misschien vind je dit ook interessant